FAQ

सवारी दुर्घटना भएमा के गर्ने ?

 • तत्काल घटनाबारे कम्पनीको टेलिफोन नं.मा जानकारी गराउनुहोस् । र यथासक्य २४ घण्टाभित्र आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीको प्रधान, शाखा वा सम्पर्क कार्यालयमा गई लिखित निवेदन दिनुहोस् ।
 • आफ्नो सवारीको वीमा भएको वीमा कम्पनीमा आफैंले वा कम्पनी संयन्त्रमार्फत् लिखित जानकारी गराउनुहोस् । र, मानिस घाइते वा मृत्यु भएको अवस्थामा सो निवेदनको प्रतिलिपि कम्पनीमा उपलब्ध गराउनुहोस् ।
 • घटनाबाट मानिस घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा वा मानवीय क्षति भएको अवस्थामा आफ्नो सवारीको वीमा पोलिसी, सवारीको ब्लुबुक, जाँचपास, रोड परमिट पटके र चालक लाइसेन्सको प्रतिलिपिसहित कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई मञ्जुरीनामा कागज गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नुहोस् ।
 • सवारी क्षति भएको अवस्थामा दुर्घटना स्थलको फोटो अनिवार्य रूपमा खिच्नुहोस् र सवारी हटाउनुभन्दा अगाडि कम्पनीमा खबर गर्नुहोस् । सवारी एक अर्कामा ठक्कर लागेको अवस्थामा ठक्कर लाग्ने सवारीको नम्बर, चालक र सवारीधनीको टेलिफोन नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुहोस् यसो नगरेमा सो क्षतिको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिनेछैन ।
 • सवारी दुर्घटनास्थलबाट हटाउनु अघि कम्पनीमा खबर गरी सवारी हटाउने÷नहटाउनेबारे जानकारी माग्नुहोस् र वीमा कम्पनी वा सर्वेयरले भने अनुसारको कार्य गर्नुहोस् । याद राख्नुहोस्, सवारी क्षतिको हकमा वीमासम्बन्धी काम र प्रक्रिया सवारीधनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबाहेक अन्य सबै कार्य कम्पनीले गर्नेछ ।
 • सवारीधनीहरूले आफ्नो सवारीको मोटरवीमा गर्दा वीमा कम्पनीहरूबाट नगदी रसिद लिनुपर्नेछ । सो को पोलिसी तथा रसिदको फोटोकपी यस कम्पनीमा उपलब्ध गराइदिनु होस् ।

व्यवसायीहरूको जानकारीका लागिः

विद्यमान वीमा कम्पनीमा कस्ता मुद्धाको दावी हुन्छ ?

 • व्यापक वीमा भएमा पोलिसीमा उल्लेख गरे अनुसार सिट क्षमता तथा भार बहन क्षमतालाई आधार मान्दै अन्य सम्पूर्ण प्रकृतिका तेस्रो पक्ष क्षतिलाई समेत दावी हुन्छ । दुर्घटनाका अवस्थामा कानुनले प्रतिबन्ध गरेअनुसार सोबाट भएका क्षति दावी हुन्न तेस्रो पक्ष मात्र वीमा भएको सवारी साधन अन्र्तगत भने सो सवारी साधनबाहेक सम्पूर्ण क्षतिको नियमानुसार वीमा दावी हुन्छ ।

सवारी साधन दुर्घटनामा यस कम्पनीले अपनाएको कम्पनी सुरक्षाप्रति व्यवसायीको दायित्व

 • सवारी दुर्घटना हुँदा भएको क्षतिमा वीमा दावी गर्दा सवारीधनीले कम्पनीमा कम्पनीको नियमानुसार जानकारी गराउनु पर्नेछ । जुन जानकारी पछि त्यस्तो दुर्घटनाको क्षति अनुसार घाइतेको औषधी उपचार, मृतकको क्षतिपूर्ति तथा सवारी मर्मत लगायतका खर्चहरू कम्पनीले तत्काल व्यहोर्नु पर्ने जस अन्र्तगत वीमा दावीबाट भुक्तान भएको रकम सम्बन्धित सवारीधनी वा बैंकका नाममा भुक्तानी हुने हुँदा सो भुक्तानी रकम यस कम्पनीका नाममा सोझै चेक बन्ने गरी सम्बन्धित पक्षबाट मञ्जुरीनामा हाम्रो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त मञ्जुरीनामा आवश्यक समयभित्र नगराएसम्म कम्पनीले विविध क्षतिको रकम भुक्तानीमा रोक लगाउन सक्ने छ ।

मानिसको मृत्यु भएको मुद्धामा के गर्ने ?
मानिसको मृत्यु भएको अवस्थामा सवारीधनीकै पोलिसीबाट सिधै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसको लागि क्रिया खर्च र दावी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सवारी धनीको सहयोगमा कम्पनीले गर्नेछ । मृत्युका सम्पूर्ण मुद्धाको फायल कम्पनीको कार्यालयमा झिकाइ वीमा दावीमा पठाइनेछ ।

कम्पनीबाट मुद्धा हेर्दा

 • घाइते वा मृतकको मुद्धा अघि बढाउँदा मञ्जुरीनामा (घाइतेसमेत भएको अवस्थामा), वीमा पोलिसी र सवारी साधनको कागजात प्राप्त नहुञ्जेल कम्पनीबाट मुद्धामा कर्मचारी खटाउने वा मुद्धा मिलाउने काम हुँदैन । वीमामा जानकारी कम्पनीले गर्नेछ ।\
 • कुनैपनि दुर्घटना मुद्धाको फरफारक गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारी दुर्घटना स्थलमा वा सवारी जिम्मामा लिन खटिने कम्पनीको कर्मचारीको हुनेछ ।

सवारीधनीले उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजातहरूः

 •  सम्बन्धित सवारीधनीले कम्पनीलाई भुक्तान गर्न सम्बन्धित वीमा कम्पनीलाई दिएको मञ्जुरीनामा ।
 •  प्रथम पक्ष मात्र भए सोको वीमा पोलिसी, रसिद, ब्लुबुक, जाँचपास, रूट परमिट, आवश्यक भए पटके, सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित सवारीधनीले कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिने (अगावै उक्त कागजात कम्पनीमा पेश नगरेको खण्डमा मात्र)